ترانسفر فرودگاهی: به معنای انتقال مسافر از فرودگاه به هتل و بالعکس می‌باشد.